SIMN 2018 – Flaut Power


23 mai, ora 17.00 – Sala ”George Enescu” a UNMB (SIMN) Ion Bogdan Ștefănescu și Flaut Power. G. Mălăncioiu – Sonic Visions p.a.a., I. Cibișescu – Duram – Passacaglia p.a.a., V. Dinescu – Sangue morlachi p.a.a., T. Bräm – Ara p.a., M. Măniceanu – Mareea p.a.a., C. Ioachimescu – Oraganum Decimum p.a.a.


Comenteaza